DIWISA s.r.o. - SLUŽBY PRO VAŠE POHODLÍ

Nabízíme zprostředkovatelskou činnost z mnoha oblastí obchodu a služeb. Zařídíme veškeré náležitosti od úplného počátku až po celkovou realizaci projektu. Za dobu existence našeho podnikání jsme si vybudovali velké spektrum kontaktů a spoluprací, díky nímž jsme schopni uspokojit vaše požadavky a zajistit bezproblémový průběh práce. V případě jakýchkoli dotazů se nám ozvěte a můžete se s námi domluvit na konzultacích, kde vám poradíme, jak daný projekt či problém realizovat. Spolupráce s námi vám jistě ušetří mnoho času a starostí, tak neváhejte a kontaktujte nás.

ČÍM SE ZABÝVÁME

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Jedná se o činnosti spojené se shromažďováním, soustřeďováním, sběrem, výkupem, tříděním, přepravou, skladováním, úpravou, využíváním a odstraňováním odpadu, s výjimkou nebezpečných odpadů. Dále je tu i možnost přepravy fekálií fekálními vozy.

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Jedná se o činnosti, díky kterým se zajišťuje dodávka pitné vody, odvod a čištění odpadních vod pro potřeby jak veřejné tak neveřejné. Základem je provozování zařízení pro odběr, úpravu a dopravu pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod. Dále sem spadá provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací. Nedílnou součástí je i příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další související činnosti. Činnosti spojené se sběrem, čištěním a rozvodem užitkové vody. Obsahem činnosti však není správa majetku, ani rozvoj v oblasti vodovodů a kanalizací.

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Provádíme úpravu terénu pro stavby a jejich okolí a přípravné práce pro stavby (zejména zemní práce, terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební činností, výkopové práce, průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, odvodňování staveniště), provádění technické rekultivace (využití skrývaných zemin, terénní úpravy pozemků, výsypek, odvalů včetně přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci, úprava vodního režimu, meliorační opatření, vybudování pozemních, příjezdových a provozních komunikací) a podobně.

Dále nabízíme činnosti spojené s dokončováním, úpravou a obnovou staveb prováděné bez přímé vazby na vlastní stavební činnost, zejména tapetování, pokládání textilních podlahových krytin, montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních fólií, čištění fasád domů horkou párou, pískem, spárování panelů a další obdobné práce. Specializované stavební činnosti, zejména studnařské práce (čištění a dezinfekce studní, zřizování trubních (to je vrtaných studní v délce do 30 m), pokud nejde o hydrogeologický průzkum, vystrojování trubních studní, rekonstrukce povrchových studní, pramenních jímek, podchycování a odvádění pramenů trubkami, zachycování plošných průsaků vybetonováním a podobně), dlažební práce (zhotovování dlažeb pozemních komunikací a podobně), potrubářské práce, šamotářské práce, včetně provádění vyzdívek průmyslových pecí, vložkování komínů a činnost tomu podobná. Provádění lešenářských prací (montáže a demontáže lešení a pracovních plošin). Provádění drobných bouracích prací a úklidových prací na stavbách.

Neprovádíme: zemní práce, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem, ani odstraňování staveb podle stavebního zákona. Obsahem činnosti dále nejsou zednické, stavebně-tesařské, pokrývačské, kamnářské, obkladačské, štukatérské, malířské, lakýrnické a natěračské práce, obkládání sádrokartonem a další práce, jež jsou předmětem řemeslných živností, ani
Zprostředkování obchodu a služeb

Zajišťujeme zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých (vč. případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného). Zprostředkováváme služby v dopravě (dopravní dispečink a podobně), v oblasti řemeslných prací (například rychlých služeb zámečníků, instalatérů a podobně), dále nabízíme zprostředkování stavebního spoření, zprostředkování úvěrů, zahraničně-studijních pobytů (například jazykových kurzů, au-pair) a zprostředkování jiných služeb. Soustřeďujeme se i na činnost agentů nebo agentur zastupujících jiné osoby za účelem získání účasti v hraných filmech, divadelních představeních, koncertech nebo jiných druzích uměleckých a zábavních představení, vyhledáváme nakladatelé či výrobce knih, divadelních her, uměleckých výtvarných děl a podobně.

Neprovádíme: nákup a prodej nemovitostí, nákup a prodej kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty, nezprostředkováváme činnosti v oblasti pojišťovnictví a přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, nesháníme zaměstnání, neděláme zprostředkovatele a rozhodce u kolektivních sporů, nezprostředkováváme prodeje zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu či přepravu nákladů (zasilatelství) a podobně.

Velkoobchod a maloobchod

Provádíme činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží (maloobchod). Zajišťujeme obsluhu čerpacích stanic, zabezpečení provozování čerpacích stanic v souladu s bezpečnostními, hasičskými, ekologickými předpisy a českými technickými normami, zajišťování drobných poradenských služeb ve vztahu k prodávanému sortimentu.

Obsahem naší činnosti není nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, nemovitostí, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, střelných zbraní a střeliva, výbušnin, bezpečnostního materiálu, toxických a vysoce toxických látek a směsí, kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, použitého zboží s výjimkou ojetých vozidel, distribuce léčiv, distribuce pohonných hmot, zastavárenská činnost, dále obsahem naší činnosti není provozování čerpacích stanic na stlačený plyn k pohonu motorových vozidel.

Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

Poskytujeme zastavárenskou činnost, nákup použitého spotřebního zboží, antikvárních knih a dalších tiskovin a jiného použitého zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod s použitým zbožím).

Obsahem naší činnosti není prodej zastavené věci, která je kulturní památkou a předmětem kulturní hodnoty, zvířetem určeným pro zájmové chovy a podobně, toxickou nebo vysoce toxickou látkou, léčivem, bezpečnostním materiálem, střelnou zbraní, střelivem, pyrotechnickým výrobkem a podobně. Obsahem činnosti dále není nákup a prodej nemovitostí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, ojetých motorových vozidel, použitých střelných zbraní, bezpečnostního materiálu a podobně.

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zajišťujeme činnost v oblasti nákladu a výkladu železničních vozů a kontejnerů, lodních nákladů, překládka sypkých a kusových zásilek bez ohledu na způsob přepravy. Manipulace s nákladem například autojeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem. Provozujeme nákladní váhy. Skladujeme všechen druh zboží. Zajistíme balení zboží mechanizovaným způsobem, ruční kompletace obalů, ruční balení zboží a další obdobné činnosti.

Zprostředkováváme i technické činnosti spojené s přepravou osob, zvířat a nákladů, zejména provozování parkovišť a garáží bez ostrahy dále provádíme zajišťování a realizace dopravního značení, prověřování tras pro přepravu zvlášť těžkých a rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou jinými předpisy, logistické služby (vyhledávání optimální dopravní trasy).

Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zajišťujeme zprostředkování přepravy věci z určitého místa do určitého místa, avšak za podmínky, že alespoň buď místo, z nějž se přepravuje, nebo to, do nějž se přepravuje, musí být na území České republiky a činnosti s tím spojené, zejména uzavírání smluv o přepravě věcí do dohodnutého místa určení, obstarání dokladů (náložného nebo nákladního listu), zajišťování naložení a uložení zásilky, doprovod zásilky, vybavení reklamací z přepravy. Dále provádíme zastupování osob v řízení o přidělení celně schváleného určení na základě zmocnění ve formě zastoupení přímého, kdy zástupce jedná jménem a ve prospěch zastoupené osoby. Nabízíme vyplňování, potvrzování a předkládání celnímu úřadu celního prohlášení na propuštění zboží do příslušného celního režimu, nebo žádosti o přidělení jiného celně schváleného určení spolu s potřebnými doklady a poskytování potřebné součinnosti celnímu úřadu v souvislosti s předložením celního prohlášení nebo žádosti.

Ubytovací služby

Pomůžeme Vám při hledání ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. Jedná se pouze o případy ubytování v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek) zajistíme snídani ubytovaným hostům.

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zajišťujeme nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Nabízíme správu a základní údržbu nemovitostí pro třetí osoby, zejména administrativní zajištění řádného provozu nemovitostí, domovnická činnost, úklid bytů i nebytových prostor, čištění interiérů a exteriérů budov, čištění oken, úklid chodníků a podobně.

Nemůžeme Vám zajistit krátkodobé ubytování osob v ubytovacích zařízeních, v rodinných domech, bytových domech a stavbách pro rodinnou rekreaci. Obsahem naší nabízené činnosti dále není čištění exteriérů budov vodní párou, pískem a podobně, opravy a údržba nemovitostí vyžadující řemeslnou zručnost nebo zvláštní odbornou kvalifikaci (například opravy výtahů, zednické, obkladačské, pokrývačské, instalatérské, elektroinstalatérské práce, chemické čištění koberců a textilií).

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Nabízíme poradenské služby technického charakteru ve specifikované oblasti činnosti, zejména ve stavebnictví a architektuře, strojírenství, hutnictví, energetice (například činnost energetického auditora), chemii, potravinářství, textilním a oděvním průmyslu a dalších průmyslových odvětvích, zemědělství a lesnictví, poradenské služby v oblasti finančních záležitostí (poskytování úvěrů, zhodnocení kapitálu), podnikatelských aktivit, organizačních a ekonomických otázek v obchodních záležitostech, při plánování, organizaci, kontrole, v oblasti řízení a podobně. Poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností a technologií na životní prostředí, to znamená zpracování posudku dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí. Zajistíme posouzení, které zahrnuje zjištění, popis a hodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů stavby, činnosti nebo technologie na klimatické poměry, ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, způsob využívání krajiny, chráněná území, flóru, faunu, funkčnost a stabilitu ekosystémů, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, životní prostředí v obcích a městech, porovnání navržených variant řešení a výběr nejvhodnější varianty, navržení opatření a podmínek, které vyloučí nebo sníží předpokládané nepříznivé vlivy, popřípadě zvýší pozitivní vlivy stavby, činnosti nebo technologie, hodnocení důsledků případného neprovedení stavby, činnosti nebo technologie. Zajistíme i poradenskou činnost v oblasti společenských věd (sociologie, filosofie, historie, demografie, lingvistiky a podobně), v oblasti společenského vystupování, rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice, vizážistika, barvové poradenství, logopedie s výjimkou klinické logopedie a podobně.

Obsahem naší nabízené činnosti není vlastní realizace technických činností, projektování staveb, ani jejich provádění, technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, poradenská činnost při ochraně rostlin, poradenská činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, daňové a účetní poradenství ani právní porady (zejména zastupování zájmů jedné strany proti zájmům strany druhé před soudem nebo jinými právními institucemi nebo pod dozorem advokátů nebo jiných pracovníků soudu), psychologické poradenství.

Projektování pozemkových úprav

Zaměřujeme se na činnost, zahrnujících řadu disciplín směřujících k prostorovému a funkčnímu uspořádání zejména zemědělských, podle potřeby také lesních i dalších pozemků tak, aby byly vytvořeny podmínky pro racionální hospodaření na půdě, a to při zohlednění ekologických potřeb krajiny. Dále nabízíme činnosti, týkající se scelení, případně rozdělení, pozemků, zabezpečení jejich přístupnosti a vyrovnání hranic pozemků, uspořádání vlastnických práv a s nimi souvisejících věcných břemen. Pomáháme při zajišťování podmínek pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.

Testování, měření, analýzy a kontroly

Provádíme testování, měření a chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy v různých oblastech lidské činnosti, zejména provozování středisek kalibrační služby, výkon hydrometeorologických a meteorologických činností, chemické analýzy různých materiálů, mikrobiologické analýzy potravin, vod, měření radonu, služby osobní dozimetrie, dále nabízíme posuzování vlastností zdrojů ionizujícího záření, měření hluku a vibrací, defektoskopické zkoušky a podobně. Kontrola technických a sportovních zařízení. Zprostředkováváme činnosti, které jsou metrologickým výkonem, o jejichž výsledku vydává autorizovaná organizace doklad, který je veřejnou listinou. Také nabízíme ochranu a využívání přirozeně se vyskytujících minerálních vod, plynů nebo peloidů, které mají vlastnosti pro léčebné využití, a to zejména k účelům lázeňské péče a k výrobě balených minerálních vod. Pomoc při vyhledání zdrojů, zajištění hydrologického dohledu nad zdrojem, sledování chemických, fyzikálních, mikrobiologických a radiologických vlastností zdroje a výtěžku a jejich zdravotní nezávadnosti a kontrola dodržování dalších povinností stanovených povolením k využívání zdroje. Zajišťujeme měření účinnosti spalování malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, ověřování množství emisí skleníkových plynů, jednorázové měření emisí, měření úrovně znečištění, provádíme dohled nad tepelným zpracováním odpadu.

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Nabízíme zpracování a výrobu návrhů reklamy, šíření reklamy různými způsoby, zejména umístěním na venkovních reklamních poutačích, šířením sdělovacími prostředky, Internetem, distribuce nebo dodávka reklamních materiálů a vzorků, obstaráváme místa pro inzerci a reklamu a podobně. Provádíme průzkum trhu za účelem zjištění možnosti odbytu, vhodnosti a běžnosti výrobků a nákupních zvyklostí zákazníků za účelem podpory prodeje a vývoje nových výrobků a průzkumu veřejného mínění (kolektivních názorů veřejnosti o politických, ekonomických a sociálních otázkách) a jejich statistické vyhodnocení. Neprovádíme tisk reklamních materiálů.

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Provádíme poskytování technických služeb a jiných činností obdobné povahy, zejména čištění ulic a udržování veřejných prostranství, udržování pozemních komunikací, výroba a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci podle jiného právního předpisu nebo nevyžadující koncesi, čištění kotlů a tlakových nádob, dozor a mazání zdvihacích zařízení, potápěčské práce, práce s pracovními stroji a mechanismy, kopání hrobů, jednoduché přípravné a montážní práce, renovace tonerů, činnosti spojené se správou tržiště, s výjimkou ostrahy.

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Nabízíme výrobu, obchod a služby v oblastech, které nejsou předmětem živností koncesovaných, vázaných a řemeslných, ani nespadají pod jinou činnost uvedenou v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

SEMINÁŘ PODNIKOVÝ EKOLOG PRO ZAČÁTEČNÍKY

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

Kontaktujete nás

Kontaktujte nás pomocí formuláře nebo pomocí emailu či telefonu. Vše naleznete na této stránce.

Vymyslíme řešení

 Probereme váš požadavek a zprostředkujeme vhodné řešení.

Vše zařídíme za vás

Řešení zrealizujeme, zajistíme a dotáhneme do úplného konce - vaší spokojenosti. 
 

KONTAKT

Václavské náměstí 832/19

Praha 1 - 110 00

 +420234656125

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 www.diwisa.cz

Potřebujete poradit s vaším projektem?